Support Workers

Main Advertisement Text

Gwasanaethau Myfyrwyr

Gweithwyr cynnal (Cyf: cyflenwir gan Adnoddau Dynol)

Gradd N/A*, *£8.39 yr awr - £9.65 – i’w wirio gan Adnoddau Dynol

*gwneir yr apwyntiad ar leiafswm y raddfa

Cytundeb Parhaol

Swydd wag Mewnol/Allanol

Gweithwyr Cynnal i Fyfyrwyr Anabl – O Fedi 2018 ymlaen

Mae angen gweithwyr cynnal er mwyn hyrwyddo amgylchedd o gynhwysiant ac i sicrhau y gall myfyrwyr anabl gymryd rhan yn llawn yn yr holl weithgareddau academaidd ar holl safleoedd y Brifysgol.

Dylai fod gan ymgeiswyr safon dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar a dylent fod yn gydwybodol ac yn hyblyg eu hymagwedd tuag at waith. Mae cymhwyster mewn addysg bellach (AB) neu addysg uwch (AU) neu ei debyg yn ofynnol, a phrofiad o amgylchedd AB/AU yn ddymunol.

Bydd y swyddi ar gael fesul tymor rhwng Medi a Mehefin bob blwyddyn.

Mae’r swydd yn gofyn am arolygon meddygol a Datgelu a Gwahardd (DBS).

Bydd gofyn i’r sawl sy’n gwneud y swydd i weithio fel rheol rhwng 0 a 10 awr yr wythnos dros sawl safle, i gyd-fynd ag amserlenni myfyrwyr, a derbynnir y tâl fesul mis. Gall yr oriau amrywio bob wythnos ac nid ydynt i gyd wedi eu sicrhau.

Mae’r swydd wedi ei seilio ar Gampws Trefforest Prifysgol De Cymru. Serch hynny, disgwylir i staff deithio i safleoedd eraill.

Telerau ac amodau y swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) bydd y rheiny a berthyn i Brifysgol De Cymru.

 

Support Workers for Disabled Students – From September 2018

Support workers required to facilitate an inclusive environment to ensure that disabled students can fully participate in all academic activities on all University sites.

Applicants should have a good standard of written and spoken English and should be conscientious, flexible and adaptable in their approach to work. A further education (FE) or higher education (HE) qualification or equivalent is essential and experience of FE/HE environment is desirable.

The posts will be available on a termly basis between September and June each year.

The post is subject to medical and Disclosure and Barring (DBS) checks.

The post holders will usually be required to work between 0 and 10 hours per week across multiple campuses, to fit in with student timetables and will be paid on a monthly basis. Hours may fluctuate weekly and are not all guaranteed.

This position is based at Treforest Campus of the University of South Wales. However, staff are expected to travel to other campuses.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Person Specification Document
Name of Institution
University of South Wales
Location
Treforest
Categories
Academic
Salary
£8.39-£9.65
Reference
U100000
Closing Date
01/06/2018
Job Description
Support_Worker_JDPS_030518.pdf

Apply now Email to a friend Back to search