Employability Adviser GO Wales (Part Time 0.6 FTE)

Main Advertisement Text

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn chwilio am gynghorydd cymwys / profiadol addas i weithio ar raglen cyflogadwyedd myfyrwyr Cymru gyfan GO Wales a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF): Cyflawni drwy Brofiad Gwaith.

Mae cynghorwyr yn gweithio'n ddyfal gyda myfyrwyr a allai fod dan anfantais yn y farchnad lafur (mae myfyrwyr sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith; o gefndir BME; sydd â chyfrifoldebau gofal plant neu ofalu am blant; yn gadael gofal neu'n dod o gymdogaeth cyfranogiad AU isel), ac yn wynebu rhwystrau wrth gael profiad gwaith. Maent yn hwyluso datblygiad sgiliau cyflogadwyedd trwy gynnal hyfforddiant dwys un i un, arweiniad gyrfaoedd, cyflwyno gweithdai a digwyddiadau eraill, a thrwy ymgysylltu'n rhagweithiol â chyflogwyr i drefnu lleoliadau profiad gwaith.

Bydd y swydd hon yn gweithio ar draws rhaglenni Cydgyfeirio (Gorllewin Cymru a'r Cymoedd) a Chystadleurwydd (Dwyrain Cymru) ac ar holl gampysau'r Brifysgol ym Mhontypridd, Caerdydd a Chasnewydd. (70% Cydgyfeirio a 30% Cystadleurwydd).

Gan weithio fel rhan o dîm bach, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn un sydd â hunan-gymhelliant gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn gyfforddus yn gweithio gyda myfyrwyr ac yn adeiladu cysylltiadau â chyflogwyr. Bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o faterion cyflogadwyedd mewn Addysg Uwch a'r farchnad lafur graddedigion a phrofiad o weithio gyda myfyrwyr dan anfantais mewn cyd-destun cyflogadwyedd. Mae profiad o weithio mewn amgylchedd prosiect sy'n seiliedig ar dargedau yn ogystal â phrofiad mewn rôl sy'n gysylltiedig â threfnu lleoliadau gwaith / recriwtio yn hanfodol.

Os hoffech chi wybod mwy am y rôl rhan-amser hon (0.6 FTE) yna cysylltwch â Matthew Evans, matthew.evans1@southwales.ac.uk

Lleoliad y swydd hon ar Gampws Treforest Campus > Prifysgol De Cymru.

Bydd telerau ac amodau’r swydd hon (gan gynnwys gradd a chyflog) yn rhai Prifysgol De Cymru.

The Careers and Employability Service are looking for a suitably qualified / experienced adviser to work on the pan-Wales ESF funded GO Wales Achieve through Work Experience student employability programme.

Advisers work intensively with students who may be disadvantaged in the labour market (students who have a disability or work limiting health condition; are from a BME background; who have caring or child care responsibilities; are a care leaver or are from a low HE participation neighbourhood), and face barriers in gaining work experience. They facilitate employability skills development through conducting intensive one to one coaching, careers guidance, delivering workshops and other events, and by proactively engaging with employers to organise work experience placements.

This post will work across both the Convergence (West Wales & the Valleys) and Competitiveness (East Wales) programmes and on all University campuses in Pontypridd, Cardiff and Newport. (70% Convergence and 30% Competitiveness).

Working as part of a small team, the successful applicant will be self-motivated with excellent interpersonal & communication skills, be comfortable working with students and building links with employers.  They will have a good understanding of employability issues in Higher Education and the graduate labour market and experience of working with disadvantaged students in an employability context.  Experience of working in a target driven project based environment as well as experience in a role related to organising work placements / recruitment is essential.

If you would like to find out more about this part-time (0.6 FTE) role then please contact Matthew Evans, matthew.evans1@southwales.ac.uk

Person Specification Document
Name of Institution
University of South Wales
Location
pontypridd
Categories
Professional / Specialist
Salary
£34,520-39,992 per annum
Reference
U192341
Closing Date
22/07/2018
Job Description
Employability_Adviser_GO_Wales_18.6.18_Welsh_and_English_.pdf
Benefits and Rewards Information
HR_benefits_and_Rewards_E_and_above_Bilingual_2018.pdf

Apply now Email to a friend Back to search