To search for a current vacancy, please use the fields below. Alternatively, please leave all fields blank if you want to view all our current vacancies.

If you don't see any vacancies that are appropriate to what you're currently looking for then don't forget you can sign up for Email Alerts to receive details on future opportunities. Either way thank you for your interest in University of South Wales.

(Hold the ctrl (pc) or cmd (Mac) keys for multi-selects)

(Hold the ctrl (pc) or cmd (Mac) keys for multi-selects)


There are 19 results that match your search.

Don't forget that you can refine or revise your search above, or if there's nothing appropriate then use our Register Interest facility for Job Alerts.

Space Planning Officer - U001039
Job Summary

An exciting opportunity has become available to join the Space & Projects Team.  This busy team plays a key role in supporting the University’s accommodation strategy and is involved at all stages of planning and delivery.  This opportunity comes at a time when the University is looking to embark on a new phase of the Estate Masterplan, which aims to support a high quality student and staff experience within an Estate that is responsive to changing pedagogic needs and is sustainable for the future.  The Space Planning Officer will assist the Space Planning Manager in ensuring the effective management and utilisation of space across the University’s campuses including input into both the planning of new build and refurbishment projects.

The Estates and Facilities department drives both the day-to-day and long-term maintenance/operational requirements of the University in conjunction with managing large complex capital projects to meet the needs of students and staff in-line with the University’s strategic priorities.  The estate is spread over four main campus locations, supporting faculties and specialist schools that offer a broad range of courses covering engineering, business, humanities, creative industries and medical related academic subject areas.

This position is based at the Treforest Campus of the University of South Wales, but the work could be at any university site.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Facilities
Salary
£28,936 - £33,518
Closing Date
07/06/2018
Full description
Graduate Programmer - U0000333
Job Summary

Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Rhaglennydd Graddedig

Cyf: U008876

Gradd D, £24,285 - £28,098 y flwyddyn 

Contract Cyfnod Penodol – Dyddiad Gorffen 31 Rhagfyr 2020                                         

Mae Prifysgol De Cymru wedi sicrhau arian gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i sefydlu’r Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol (CEMET).  Dyma’r cyntaf o’i bath yn y Deyrnas Unedig.  Mae’r Ganolfan yn ychwanegu at y gallu sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru yn y maes Digidol, trwy ymgymryd â phrosiectau ymchwil a datblygu cydweithrediadol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau a allai gynorthwyo busnesau ym mhob sector yng Nghymru.  Gweithrediad arbenigol yw CEMET, sy’n ymgymryd ag ymchwil gymhwysol i dechnolegau datblygol (fel Deallusrwydd Artiffisial, Rhith-realiti, Realiti Estynedig, Realiti Cymysg, Rhyngrwyd Pethau, Technoleg Gemau Difrifol a Data Mawr) a sut y gellir eu defnyddio a’u mabwysiadu mewn busnesau.

Bydd deilydd y swydd yn adrodd yn uniongyrchol i Reolwr Rhaglen CEMET, a bydd yn bennaf gyfrifol am gynorthwyo i ddylunio, datblygu a chynhyrchu meddalwedd a chaledwedd i gefnogi amrywiaeth o brosiectau ymchwil a datblygu a gynhelir gan CEMET ar y cyd â busnesau bach a chanolig.

I gael trafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r rôl, cysylltwch â Clayton Jones ar clayton.jones@southwales.ac.uk neu 01443 654265.

Telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys graddfa a chyflog) fydd rhai Prifysgol De Cymru (sydd wedi’u seilio ar hen delerau ac amodau Prifysgol Morgannwg).

 

 

Faculty of Computing Engineering and Science

Graduate Programmer

Ref: U008876

Grade D, £24,285 - £28,098 per annum 

Fixed Term Contract – End Date 31st December 2020                                         

The University of South Wales has secured ERDF funding to establish the Centre of Excellence in Mobile & Emerging Technologies (CEMET).  This is the first of its type in the United Kingdom.  The Centre builds upon the existing capability held in Wales in the Digital field, by undertaking collaborative R&D projects focussing on the development of products and services that have the potential to support Welsh businesses across all sectors. CEMET is a specialist operation, undertaking applied research into emerging technologies (such as AI, VR, AR, MR, IOT, Serious Game Technology and Big Data) and their use and adoption within businesses.

Reporting directly to the CEMET Programme Manager, the post holder will be primarily responsible for assisting in the design, development and production of software and hardware to support a variety of R&D projects undertaken by CEMET in collaboration with SMEs.

For an informal discussion on the role please contact Clayton Jones on clayton.jones@southwales.ac.uk or 01443 654265.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales (based on former University of Glamorgan terms and conditions).

 

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Academic Professional / Specialist
Salary
£24,285 - £28,098
Closing Date
11/06/2018
Full description
Support Workers - U100000
Job Summary

Gwasanaethau Myfyrwyr

Gweithwyr cynnal (Cyf: cyflenwir gan Adnoddau Dynol)

Gradd N/A*, *£8.39 yr awr - £9.65 – i’w wirio gan Adnoddau Dynol

*gwneir yr apwyntiad ar leiafswm y raddfa

Cytundeb Parhaol

Swydd wag Mewnol/Allanol

Gweithwyr Cynnal i Fyfyrwyr Anabl – O Fedi 2018 ymlaen

Mae angen gweithwyr cynnal er mwyn hyrwyddo amgylchedd o gynhwysiant ac i sicrhau y gall myfyrwyr anabl gymryd rhan yn llawn yn yr holl weithgareddau academaidd ar holl safleoedd y Brifysgol.

Dylai fod gan ymgeiswyr safon dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar a dylent fod yn gydwybodol ac yn hyblyg eu hymagwedd tuag at waith. Mae cymhwyster mewn addysg bellach (AB) neu addysg uwch (AU) neu ei debyg yn ofynnol, a phrofiad o amgylchedd AB/AU yn ddymunol.

Bydd y swyddi ar gael fesul tymor rhwng Medi a Mehefin bob blwyddyn.

Mae’r swydd yn gofyn am arolygon meddygol a Datgelu a Gwahardd (DBS).

Bydd gofyn i’r sawl sy’n gwneud y swydd i weithio fel rheol rhwng 0 a 10 awr yr wythnos dros sawl safle, i gyd-fynd ag amserlenni myfyrwyr, a derbynnir y tâl fesul mis. Gall yr oriau amrywio bob wythnos ac nid ydynt i gyd wedi eu sicrhau.

Mae’r swydd wedi ei seilio ar Gampws Trefforest Prifysgol De Cymru. Serch hynny, disgwylir i staff deithio i safleoedd eraill.

Telerau ac amodau y swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) bydd y rheiny a berthyn i Brifysgol De Cymru.

 

Support Workers for Disabled Students – From September 2018

Support workers required to facilitate an inclusive environment to ensure that disabled students can fully participate in all academic activities on all University sites.

Applicants should have a good standard of written and spoken English and should be conscientious, flexible and adaptable in their approach to work. A further education (FE) or higher education (HE) qualification or equivalent is essential and experience of FE/HE environment is desirable.

The posts will be available on a termly basis between September and June each year.

The post is subject to medical and Disclosure and Barring (DBS) checks.

The post holders will usually be required to work between 0 and 10 hours per week across multiple campuses, to fit in with student timetables and will be paid on a monthly basis. Hours may fluctuate weekly and are not all guaranteed.

This position is based at Treforest Campus of the University of South Wales. However, staff are expected to travel to other campuses.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Treforest
Categories
Academic
Salary
£8.39-£9.65
Closing Date
01/06/2018
Full description
Welsh For Adults Hourly Paid Tutors - U10000
Job Summary

Tiwtor Cymraeg i Oedolion Cyflog: £25.94 - £30.06 yr awr.

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â catherine.stephens@decymru.ac.uk / 01443 483600.

Learn Welsh Glamorgan, University of South Wales is advertising a Welsh essential post of Hourly Paid Welsh language Tutor to deliver regular teaching hours on the Welsh for Adults programme.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

 

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Academic
Salary
£28,936-£33,518
Closing Date
08/06/2018
Full description
Lecturer - Computer Science - U001532
Job Summary

The School of Computing and Mathematics is looking for a suitably experienced and qualified person to join our highly successful Computer Science team. The role will involve delivery of modules generally within the Computer Science section, requiring a strong general foundation in applied Computer Science.

This position is based at Treforest Campus of the University of South Wales.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Academic
Salary
£34,520-£39,992
Closing Date
05/06/2018
Full description
Lecturer - Mathematics - U001515
Job Summary

Applications are invited for a permanent Lectureship in Mathematics which is available immediately.  Subject areas of interest are Data Science, Statistics, Operational Research and Financial Mathematics.  Mathematics is a dynamic department, active in research and consultancy, with a vibrant undergraduate BSc/MMath Mathematics Degree Programme and a newly validated MSc Data Science .  The department has a wide range of research interests, which this post is intended to enhance.

You will possess a range of skills necessary to complement and enhance scholarly activity within the department, and to assist its growing reputation both locally and internationally.  You will have excellent communication skills and be committed to high quality teaching, and will lecture on a range of undergraduate and postgraduate modules in Mathematics.  Your contribution to research and consultancy will be strongly encouraged, with support provided in the development of your personal research profile.

Informal enquires should be directed to Dr. Stephanie Perkins (Head of Mathematics) Stephanie.perkins@southwales.ac.uk 

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

 

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Academic
Salary
£34,520 - £39,992
Closing Date
08/06/2018
Full description
HR Business Partner (maternity cover) - U003246
Job Summary

The University of South Wales has a long history of providing an excellent experience for its students. Key to this first class service is a dedicated HR function leading and promoting excellence in people management and the enhancement of the staff experience.

Based at our main campus (Pontypridd), this exciting opportunity will provide you with a role where you will utilise your full range of HR and OD skills in an organisation that has a challenging agenda. 

The HR Partner is a strategic, proactive role that focusses on identifying appropriate business-focussed solutions to clients. You will have a dedicated client-base and will forge positive, professional relationships at all levels. You will also make a significant contribution to exciting corporate initiatives that will help achieve University strategic objectives.

Our philosophy in HR is to be professional and to add value, in an enabling culture where we seek to get the best from our leaders, managers and staff. If that appeals to you then we would love to hear from you.

This is a full time, fixed term post covering maternity leave and is offered on a 15 month contract.  

For an informal conversation about this post please contact Jan Keelan, Head of HR and Development by telephoning 01443 654438.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
HR
Salary
£41,212-£47,722
Closing Date
25/05/2018
Full description
Lecturer in Cyber Security - Research - U009228
Job Summary

Applications are invited for the position of Lecturer in Cyber Security with a focus on research in the Faculty of Computing, Engineering and Science. Applicants would be welcomed from those with an appropriate research profile in the field of Cyber Security particularly those with a specialism in either Computer Forensics or Computer Network Defence.

This position is part of a significant growth investment programme for new or complementary areas of research expertise which would contribute to the Computing & Mathematics submission to REF2020. We are seeking to improve on the quality and critical mass of the submission to REF 2020 by recruiting a number of academic posts of which these are the first. The successful applicants must have a good publication track record and an understanding of gaining funding for their research from either national research councils or EU research monies such as Horizon 2020.

The Faculty has well equipped laboratories and facilities in digital forensics, chip off work, mobile forensics and penetration testing. The successful applicant will work to expand on the current successful research areas. The ethos of the Faculty is to enable sustainable research which contributes to enhancing the profile of the University, enriching and supporting the student educational experience and contributing to the businesses and organisations both within the region and internationally.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Academic
Salary
£34,520 - £39,992 per annum
Closing Date
02/06/2018
Full description
Helpdesk/Secretariat - U00008
Job Summary

Mae Adran Ystadau a Chyfleusterau’r Brifysgol yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i weithio i’r Ddesg Gymorth/Ysgrifenyddiaeth Ystadau fel rhan o’r tîm gweinyddol ac adnoddau.

Bydd deiliaid y swydd hanfodol hon yn sicrhau gwasanaeth desg gymorth, derbynfa a gweinyddol effeithiol ac effeithlon, yn cyflawni swyddogaethau craidd safon uchel, yn cefnogi’r Adran Ystadau a Chyfleusterau, ac yn sicrhau bod holl randdeiliaid y Brifysgol yn mwynhau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Rhaid bod gan ddeiliad y swydd brofiad mewn rôl gyffelyb a’r gallu i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ar gyfer myfyrwyr a staff ac ymwelwyr â’r Brifysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithgar iawn, a bydd ganddo/ganddi lygad am fanylder a hyder wrth gysylltu â phobl ar bob lefel.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar Gampws Trefforest y Brifysgol yn bennaf, ond bydd gofyn iddo/iddi weithio ar gampysau eraill y Brifysgol weithiau.

Mae’r swydd hon wedi’i lleoli ar Gampws Trefforest, Prifysgol De Cymru.

Telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) fydd telerau ac amodau Prifysgol De Cymru.

 

The University's Estates and Facilities department is seeking to recruit an enthusiastic and motivated Estates Helpdesk/Secretariat person to join its admin and resources team.

This position is essential to ensure an effective and efficient Estates helpdesk, receptionist and administrative service, delivering high quality core functions, supporting the Estates and Facilities Department and ensuring excellent customer service to all stakeholders of the University.

The post requires an individual with previous experience in a similar role to provide a professional service to the University including students, staff and visitors.

The successful candidate will be an energetic individual and he/she will have an eye for detail and be confident interacting with people at all levels.

The post is predominantly based at the University's Treforest Campus, however, there will be a requirement to work at other University campuses when necessary.

This position is based at the Treforest Campus of the University of South Wales.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Administration
Salary
£20,411-23,557
Closing Date
30/05/2018
Full description
Head of Brand and Marketing - U000009
Job Summary

Mae Prifysgol De Cymru yn chwilio am weithiwr proffesiynol a medrus ym maes brand a marchnata i ymuno â thîm ymroddedig a phrofiadol o farchnatwyr, ac arwain y tîm hwnnw. 

The University of South Wales seeks a highly skilled brand and marketing professional to join and lead a committed and experienced team of marketers. 

Fel aelod o’r uwch dîm oddi mewn i Farchnata a Recriwtio Myfyrwyr, byddwch yn cyfrannu’n weithredol at y cynlluniau a’r blaenoriaethau ar draws y gwasanaeth proffesiynol / cymorth. Gan gydweithio’n agos â chydweithwyr ar draws y Brifysgol, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddatblygu ymhellach safle, enw da a brand Prifysgol De Cymru drwy arwain y timau cynnwys digidol a marchnata wrth ddatblygu a gweithredu strategaeth, cynlluniau ac ymgyrchoedd y Brifysgol. Chi fydd y prif lefarydd ar faterion y farchnad ac yn dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr yn ôl yr angen.

As a member of the senior team within Marketing and Student Recruitment, you will contribute actively to the plans and priorities across the professional/support service. Working closely with colleagues across the University, the postholder will be expected to further develop the positioning, reputation and brand of the University of South Wales by leading the digital content and marketing teams in developing and implementing the University’s marketing strategy, plans and campaigns. You will act as the primary spokesperson on market issues and will deputise for the Director of Marketing and Student Recruitment as required.

Mae’r swydd hon yn seiliedig ar Gampws Trefforest Prifysgol De Cymru.

Telerau ac amodau Prifysgol De Cymru fydd yn berthnasol i’r swydd (gan gynnwys graddfa a chyflog).

This position is based at Treforest Campus of the University of South Wales.

The terms and conditions of the post (including grade and salary) will be those of the University of South Wales.

For an informal discussion and further information, please contact Siân Goodson or Sam Smith at Goodson Thomas: 029 2167 4422.

To apply, email applications@goodsonthomas.com noting GT-0096-USW in the subject line and attach a copy of your CV and cover letter.

Deadline for Applications: Thursday 8 June 2018

All applications will be acknowledged.

 

Name of Institution
University of South Wales
Location
Pontypridd
Categories
Professional / Specialist Managerial
Salary
£65,997 – 70,006
Closing Date
08/06/2018
Full description